Wydawnistwo AUSTERIA
Wydawnictwo AUSTERIA
English version
Dane użytkownika
Dane podstawowe
Imię*:
Nazwisko*:
E-mail*:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Chcę być powiadamiany o nowościach:
Dane Adresowe
Imię* :
Nazwisko*:
Ulica *:
Nr domu*: Nr mieszkania:
Kod pocztowy *:
Miejscowość*:
Dane osobowe
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - w dziale "Twoje konto", po zalogowaniu, każdy klient ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez firmę Practic. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordiana 56/90, adres do korespondencji: 30-348 Kraków, ul. Grota Roweckiego 10.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
  • wysłania zamówienia

Księgarnie Austerii: Kraków, ul. Józefa 38 », Kraków, ul. Szeroka 16», Budapeszt, Nagy Diofa 30-32»
Kraków, ul. Szeroka 6, tel. 012 411 12 45, austeria@austeria.pl
All rights reserved © Copyright Wydawnictwo AUSTERIA - Kraków 2017